Jion.SHIHAN KENNETH FUNAKOSHI 2013

 

Taikyoku Shodan.SHIHAN KENNETH FUNAKOSHI 2013

 

Тоби-Гери

 

Bassai Dai.SHIHAN KENNETH FUNAKOSHI 2013

 

Heian Shodan.Shihan Kenneth Funakoshi