Sensei Kyle Funakoshi. Tekki Nidan.

 

Sensei Kyle Funakoshi. Kanku Dai.

SEMINAR KUMITE SHIHAN FUNAKOSHI 2014

 

FSKA World Championship Kata Jiin

 

FSKA Championship Portugal 2014, Opening Ceremony